วิชา  002  725  แนวข้อสอบรศ.ดร.ภรณี           ศิริโชติ คำแนะนำ             .  มีทั้งหมด  2  ข้อ  ให้ทำทุกข้อข.       อ่านคำถามให้เข้าใจก่อนจึงเขียนคำตอบ ข้อที่  1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย พ.. 2545-2549 กำหนดให้มีการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทย  โดยมีเป้าหมายข้อมหนึ่ง คือ  ให้มี ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน ครบทุกตำบลภายในปี 2549 ให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับ  ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน  ที่จะจัดขึ้นภายในท้องถิ่นของท่าน  ตามประเด็นต่อไปนี้ ( 14 คะแนน)1.1                ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน  และให้ข้อมูลหน่วยงานของท่านพอสังเขป1.2                บอกตำแหน่งผู้ที่จะดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์1.3                บอกวัตถุประสงค์ของศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนที่จะจัดตั้งขึ้น1.4                ทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้างที่จะจัดให้บริการในศูนย์ ( ข้อมูล  ข่าวสาร สารสนเทศ  ความรู้  สื่อ  ฯลฯ  ให้บอกทั้งเนื้อหาและรูปแบบ)1.5                เทคโนโลยี/อุปกรณ์ อะไรบ้างที่จะจัดให้บริการในศูนย์1.6                กิจกรรมของศูนย์มีอะไรบ้าง1.7                ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการมีศูนย์แห่งนี้ ข้อที่  2  จงอธิบายว่า  ส่วนราชการของท่านมีวิธีการอย่างไรในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ / ประชาชน  (  6  คะแนน )        รศ.ดร.สุมาลี        ชัยเจริญ มีทั้งหมด  2  ตอน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน ตอนที่  1  ให้นักศึกษาเลือกทำ  1  ข้อ  (  20  คะแนน  )ข้อที่  1  ให้อธิบายตอบคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้1.1                อธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้  และภูมิปัญญา1.2                อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย  6  ชนิด  พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ ข้อที่  2   จากแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้อธิบายถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านและจะนำไปใช้อย่างไร 
 
  ตอนที่  2  (  30  คะแนน  )ข้อที่  3  ให้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับไปใช้ในหน่วยงานของท่านพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียด

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (183.89.111.126) on 2010-03-15 13:24