วิชาทฤษฎีการบริหาร  1. มีผู้กล่าวว่า  รัฐประศาสนศาสตร์  เป็นสหวิชา เนื่องจากได้รับอิทธิพลแนวคิดหรือทฤษฎีบริหารจากศาสตร์หลายสาขา  และในปัจจุบันได้รับการรับรองว่าเป็นวิชาชีพหนึ่ง  ขอให้ท่านแสดงตัวเป็นนัก        รัฐประศาสนศาสตร์มืออาชีพ  ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น  แสดงทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยการใช้องค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ทางรัฐประศาสนศาสตร์   (10 คะแนน) 2.  นักบริหารไม่อาจประสบความสำเร็จได้ทุกคน  แต่นักบริหารทุกคนที่ประสบความสำเร็จ มักจะมีคุณลักษณะภาวะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม  (10 คะแนน)            2.1  ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่  ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้นำชาวบ้านดีเด่น  ที่ท่านทำการวิจัยมาในท้องถิ่น            2.2 เงื่อนไขที่นำความสำเร็จมาสู่นักบริหารท้องถิ่นและผู้นำชาวบ้าน ประกอบด้วย ที่มา  ประเภท บทบาท  คุณสมบัติ  และคุณลักษณะ  และทฤษฎีภาวะผู้นำใดบ้าง  จงอธิบายโดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้ทำการวิจัยมาในท้องถิ่น 3. ให้ท่านวิจารณ์ทฤษฎีในยุคดั้งเดิม (Classic Theory) โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีในยุคหลังว่ามีความแตกต่าง และคล้ายคลึงกันในหลักของการบริหารอย่างไร  และการบริหารงานท้องถิ่นในประสบการณ์ของท่าน ได้เลือกใช้ทฤษฎีการบริหารเหล่านี้อย่างไร  ยกตัวอย่างประกอบ 4. ในฐานะที่ท่านเป็นนักบริหาร ท่านสามารถนำวัฒนธรรมองค์การไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  การบริหารวัฒนธรรมองค์การต้องทำอย่างไร  โดยให้อธิบายสอดคล้องกับตัวอย่างจริง  ที่สามารถใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น4.1 ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีสาระที่สำคัญอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป  และวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปัญหาหลักในการนำนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดมามีอะไรบ้าง  มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขนั้น ๆ อย่างไรหรือไม่  ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้นำชาวบ้านดีเด่น  ที่ท่านทำการวิจัยมาในท้อง  4.2 ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย เผชิญกับสภาพปัญหาหลัก ๆ ที่สำคัญอะไรบ้าง  เพราะเหตุใดจึงเป็นปัญหาที่สำคัญ  และท่านมีแนวทางจะแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างไร 

Comment

Comment:

Tweet

#8 By (124.122.82.44) on 2010-09-28 22:14

#7 By (180.180.201.146) on 2010-03-25 10:53

#6 By (115.87.3.102) on 2010-03-19 20:36

#5 By (125.26.98.125) on 2010-02-08 00:01

#4 By (125.26.98.125) on 2010-02-08 00:00

#3 By (118.175.144.213) on 2010-01-29 13:14

ขอบคุณมากครับ ขณะนนี้ผมกำลังเรียน 002 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับ ไม่ทราบว่ามีแนวข้อสอบบ้างไหม เชิญแวะเยี่ยม แลกเปลี่ยนความรู้ที่เว็บ รปม.6 ขอนแก่นนะครับ อาจารย์ตั้งชื่อให้ว่า สิงห์มอดินแดงครับ
http://sites.google.com/site/rpm6kku

#2 By รปม.6 ขอนแก่น (114.128.132.49) on 2009-11-30 23:46

แนวข้อสอบ ป.โท
อ.ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
1. จากคำกล่าวที่ว่า “นักบริหารไม่อาจประสบความสำเร็จได้ทุกคน แต่นักบริหารที่ประสบความสำเร็จทุกคนนั้นมักจะมีภาวะผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญเสมอ” ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยอาศัยแนวคิดตามหลักของทฤษฎีที่ศึกษามาพร้อมยกตัวอย่างจริงในท้องถิ่นประกอบคำบรรยาย
2. ข้อเสนอเชิงวิพากษ์ ผู้บริหาร กับ ผู้นำ แตกต่างกันอย่างไร
ผู้บริหาร กับ ชาวบ้าน มีกระบวนการบริหารมวลชนที่มุ่งผลสำฤทธิ์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร


อ.ดรนาวิน มีนะกรรณ
1. จงอธิบายถึงการพัฒนาการของทฤษฎีตามที่ท่านเข้าใจ โดยให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานของท่านในการนำพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหาร หรือมุมมองใดที่เหมาะสมกับการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต โดยให้ยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้อธิบายถึงประโยชน์ของการนำทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การไปประยุกต์ใช้ โดยท่านต้องยกตัวอย่างประกอบและอธิบายเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมองค์การที่ท่านยกตัวอย่างเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเครื่องจักร หรือแบบคล่องตัว และเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีและข้อเสียของวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 2 ประเภท ว่าเหมาะสมกับองค์กรของท่านอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

อ.ดร.วรเดช จันทรศร
1. ท่านจะนำองค์ความรู้จากปรัชญาการบริหารภาครัฐมาใช้ในการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมของแนวทางในการดำเนินการ และผลลัพธ์ หรือผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีสาระสำคัญๆ อะไรบ้าง ท่านจะนำองค์ความรู้จากทฤษฎีไปใช้ เพื่อให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ

#1 By Learning on 2009-08-10 11:42