วิชา  002  725  แนวข้อสอบรศ.ดร.ภรณี           ศิริโชติ คำแนะนำ             .  มีทั้งหมด  2  ข้อ  ให้ทำทุกข้อข.       อ่านคำถามให้เข้าใจก่อนจึงเขียนคำตอบ ข้อที่  1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย พ.. 2545-2549 กำหนดให้มีการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทย  โดยมีเป้าหมายข้อมหนึ่ง คือ  ให้มี ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน ครบทุกตำบลภายในปี 2549 ให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับ  ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน  ที่จะจัดขึ้นภายในท้องถิ่นของท่าน  ตามประเด็นต่อไปนี้ ( 14 คะแนน)1.1                ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน  และให้ข้อมูลหน่วยงานของท่านพอสังเขป1.2                บอกตำแหน่งผู้ที่จะดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์1.3                บอกวัตถุประสงค์ของศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนที่จะจัดตั้งขึ้น1.4                ทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้างที่จะจัดให้บริการในศูนย์ ( ข้อมูล  ข่าวสาร สารสนเทศ  ความรู้  สื่อ  ฯลฯ  ให้บอกทั้งเนื้อหาและรูปแบบ)1.5                เทคโนโลยี/อุปกรณ์ อะไรบ้างที่จะจัดให้บริการในศูนย์1.6                กิจกรรมของศูนย์มีอะไรบ้าง1.7                ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการมีศูนย์แห่งนี้ ข้อที่  2  จงอธิบายว่า  ส่วนราชการของท่านมีวิธีการอย่างไรในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ / ประชาชน  (  6  คะแนน )        รศ.ดร.สุมาลี        ชัยเจริญ มีทั้งหมด  2  ตอน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน ตอนที่  1  ให้นักศึกษาเลือกทำ  1  ข้อ  (  20  คะแนน  )ข้อที่  1  ให้อธิบายตอบคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้1.1                อธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้  และภูมิปัญญา1.2                อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย  6  ชนิด  พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ ข้อที่  2   จากแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้อธิบายถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านและจะนำไปใช้อย่างไร 
 
  ตอนที่  2  (  30  คะแนน  )ข้อที่  3  ให้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับไปใช้ในหน่วยงานของท่านพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียด
วิชาทฤษฎีการบริหาร  1. มีผู้กล่าวว่า  รัฐประศาสนศาสตร์  เป็นสหวิชา เนื่องจากได้รับอิทธิพลแนวคิดหรือทฤษฎีบริหารจากศาสตร์หลายสาขา  และในปัจจุบันได้รับการรับรองว่าเป็นวิชาชีพหนึ่ง  ขอให้ท่านแสดงตัวเป็นนัก        รัฐประศาสนศาสตร์มืออาชีพ  ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น  แสดงทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยการใช้องค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ทางรัฐประศาสนศาสตร์   (10 คะแนน) 2.  นักบริหารไม่อาจประสบความสำเร็จได้ทุกคน  แต่นักบริหารทุกคนที่ประสบความสำเร็จ มักจะมีคุณลักษณะภาวะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม  (10 คะแนน)            2.1  ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่  ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้นำชาวบ้านดีเด่น  ที่ท่านทำการวิจัยมาในท้องถิ่น            2.2 เงื่อนไขที่นำความสำเร็จมาสู่นักบริหารท้องถิ่นและผู้นำชาวบ้าน ประกอบด้วย ที่มา  ประเภท บทบาท  คุณสมบัติ  และคุณลักษณะ  และทฤษฎีภาวะผู้นำใดบ้าง  จงอธิบายโดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้ทำการวิจัยมาในท้องถิ่น 3. ให้ท่านวิจารณ์ทฤษฎีในยุคดั้งเดิม (Classic Theory) โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีในยุคหลังว่ามีความแตกต่าง และคล้ายคลึงกันในหลักของการบริหารอย่างไร  และการบริหารงานท้องถิ่นในประสบการณ์ของท่าน ได้เลือกใช้ทฤษฎีการบริหารเหล่านี้อย่างไร  ยกตัวอย่างประกอบ 4. ในฐานะที่ท่านเป็นนักบริหาร ท่านสามารถนำวัฒนธรรมองค์การไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  การบริหารวัฒนธรรมองค์การต้องทำอย่างไร  โดยให้อธิบายสอดคล้องกับตัวอย่างจริง  ที่สามารถใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น4.1 ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีสาระที่สำคัญอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป  และวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปัญหาหลักในการนำนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดมามีอะไรบ้าง  มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขนั้น ๆ อย่างไรหรือไม่  ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้นำชาวบ้านดีเด่น  ที่ท่านทำการวิจัยมาในท้อง  4.2 ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย เผชิญกับสภาพปัญหาหลัก ๆ ที่สำคัญอะไรบ้าง  เพราะเหตุใดจึงเป็นปัญหาที่สำคัญ  และท่านมีแนวทางจะแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างไร